KruJieab

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

03
นายจักรพรรดิ์  สวัสดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 

โกวิทย์
นายโกวิทย์  กองแก้ว

ทวีศักดิ์
นายทวีศักดิ์  พิมพ์มานะกิจ

 
 

วิทยา
นายวิทยา  จันทร์สิงห์

วัลลภ
นายวัลลภ  ประเสริฐศักดิ์
นักศึกษาฝึกปรสบการณ์ฯ
 
 

วิสาข์
นายวิสาข์  อู่นิ่ม

 

นักศึกษาฝึกปรสบการณ์ฯ

พงศกร
นายพงศกร  ประสิทธิ์เวช

นักศึกษาฝึกปรสบการณ์ฯ