KruJieab

เนื้อหา

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

qc20140904-153212-001

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ได้ทรงพระราชทานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  และพระราชทานคำขวัญ “นมแม่คือหยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว”  และด้วยพระปณิธานอันมุ่งมั่นในการสานต่อโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ที่ทรงมีเป้าหมายในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้มีความรักความอบอุ่น  ทารกได้รับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์  จนคลอดได้รับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อันมีคุณค่าต่อการเจริญเติบโต  ส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพกายและจิตดี

    การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นกระบวนการวางรากฐานพัฒนาการเด็ก  โดยได้รับอาหารที่เหมาะสมเพียงพอ พร้อมสร้างความรักความอบอุ่น และพัฒนาสมองของลูกตั้งแต่แรกเกิด ลูกได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักความอบอุ่นตั้งแต่แรกเริ่มของการมีชีวิตด้วยการได้กินนมแม่และการโอบกอดเนื้อแนบเนื้อครั้งแรกในห้องคลอด สายใยรักที่ถ่ายทอดสู่ลูกจะเป็นแรงบันดาลใจให้แม่ไม่ทอดทิ้งลูก  เลี้ยงลูกด้วยความรักความอบอุ่นทางใจ   ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย และเติบโตเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มี สุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่ก่อปัญหาสังคมเมื่อเติบโตในอนาคต ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 30 และในมาตรฐานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวได้กำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 60 แม่ที่บุตรอายุ 0-6 เดือน เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ผลการดำเนินงานที่ผ่านมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 – 2555 พบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน  ร้อยละ37.21,59.48,80,82.52 ตามลำดับ ในปี 2556 ชมรมนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลบ้านค่าย ร่วมกับภาคีเครือข่ายเร่งรัดให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่ในระดับบรรลุตามเป้าหมาย