KruJieab

เนื้อหา

เกียรติบัตรนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชมเชย ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

 

 

 

01

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560

นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรนักเรียนรางวัลพระราชทาน 

ระดับชมเชย ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 

ให้แก่ นางสาวปุณยนุช ร่มโพธิ์ชี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

  

02