KruJieab

เนื้อหา

เอกสารการรายการค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Logo-QC

เอกสารรายการค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

 

1. หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

 

  2. รายการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

  

3.พิมพ์เอกสารใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ 

- ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

(ห้องเรียนพิเศษ)

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

   

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

   

- ใบเสร็จฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

 - ใบเสร็จฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1

(ห้องเรียนพิเศษ)

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

  

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1

(ห้องเรียนพิเศษ)

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง 

 

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

  

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

(ห้องเรียนพิเศษ)

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

  

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

   

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

  ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง