KruJieab

เนื้อหา

เอกสารการรายการค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Logo-QC

เอกสารรายการค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

(แก้ไขเพิ่มเติม)

 

 

1. หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

 

  2. รายการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

  

3.พิมพ์เอกสารใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ 

- ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง