KruJieab

เนื้อหา

รับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Logo-QC

ประกาศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

 

2. ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

 

3. ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

  

4. ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561
(ประเภทโควตา)

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง