KruJieab

เนื้อหา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

Logo-QC

ประกาศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561

 

1. ห้องเรียนพิเศษสถาบันส่งเสริมกำรสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

 

 

2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

 

3. ห้องเรียนศิลป์ - คำนวณ หรือ ศิลป์ - ทั่วไป

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง