KruJieab

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

ประวัติโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประจำ ประเภทสหศึกษา  เดิมชื่อ “โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาราชบุรี” กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้ง เมื่อ วันที่ 4 มิถุนายน 2535 นาม "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย” เป็นนามพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่โรงเรียน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2535 และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประดับตราสัญลักษณ์ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่ซุ้มประตูโรงเรียนและใช้เป็นตราประจำโรงเรียน  (พระราชทานนามโรงเรียน ที่ รล๐๐๐๙/๗๔๓๖)

มีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ใน พ.ศ. 2535
2. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถอยู่ประจำหรือเดินเรียน ก็ได้ นักเรียนประจำกับนักเรียนเดินเรียนเป็น 80: 20
3. เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยเน้นด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การกีฬาดนตรีรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
4. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม รู้จักการพึ่งตนเอง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นมีลักษณะเป็นผู้นำ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั่วไป

ปีพุทธศักราช 2535
ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน 75 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา จาก ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ และคุณเชิดชัย เจียรวนนท์ นำเข้าโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ในมหามงคลสมัยที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

ปีการศึกษา 2536
โรงเรียนเปิดรับนักเรียนครั้งแรก จำนวน 3 ห้องเรียน รับนักเรียน 120 คนแยกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน 80 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 40 คนโดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทมัลติอโกร ราชบุรี จำกัด ให้ใช้สถานที่ของสนามกอฟล์ดรากอนฮิลล์เป็นอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารหอพักนักเรียน

ปีการศึกษา 2537
โรงเรียนได้้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบัน และรับนักเรียนเพิ่มขึ้น เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 240 คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 3 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์- คำนวณ 1 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 341 คน

 

ปีการศึกษา 2540
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรง เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมของโรงเรียน ในครั้งนี้ นางอมรา เจียรวนนท์ และนางปิติพร พิชัยวัฒนพงษ์ พร้อมด้วยครอบครัว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 40 ไร่รวมเนื้อที่ทั้งหมด 115 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา

 

ปีการศึกษา 2556

พ.ศ. 2556 ในปีการศึกษา1/2556 ทางโรงเรียนได้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เพื่อเป็นการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จำนวน 1 ห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ทำเนียบผู้บริหาร
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
1. คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง พ.ศ. 2535 - 2540
2. นางสาวสุมาลี เถียรทอง พฤษภาคม 2540 – พฤศจิกายน 2543
3. นางสาวอารีวรรณ เอมโกษา พฤศจิกายน  2543 – พฤศจิกายน 2546
4. นายจุฬา จี้เพชร พฤศจิกายน 2546 – มีนาคม 2548
5. นายนเรศ สายหล้า มีนาคม 2548 – เมษายน 2551
6. นางอุไร เอี่ยมสอาด เมษายน 2551- กันยายน 2554
7. นายประทีป  จำปาศรี   1 ตุลาคม 2554 - 26 มกราคม 2558
8. นายเฉลา พวงมาลัย  28 มกราคม 2558 - 30 กันยายน 2560
9. นายสุรินทร์ สำลี  1 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน 

 

 

You have no rights to post comments