เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๔ และนักเรียนระหว่างชั้นปี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ประกอบอาหารการเลี้ยงนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชื้อหนังสือเรียนตามโครงการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอกชีวิตอย่างทั่งถึงและมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ประกอบการซักรีดเสื้อผ้านักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้ประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้ประกอบการชักรีดเสื้อผ้านักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )