เอกสารการรายการค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Category: Download Published: Tuesday, 07 August 2018 Written by N. Duangkamol

เอกสารรายการค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

  

1. หนังสือแจ้งผู้ปกครอง
 

 

  2. รายการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ

  

3.พิมพ์เอกสารใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ 

- ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1
(ห้องเรียนพิเศษ)

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2

   

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

   

- ใบเสร็จฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4

 

 - ใบเสร็จฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1
(ห้องเรียนพิเศษ)

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3

  

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1
(ห้องเรียนพิเศษ)

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2

 

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3

  

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1
(ห้องเรียนพิเศษ)

  

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

   

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3

 

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2

 

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

 

  ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

เอกสารการรายการค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Category: Download Published: Tuesday, 07 August 2018 Written by N. Duangkamol

เอกสารรายการค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
(แก้ไขเพิมเติม)

 

1. หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

  2. รายการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ

  

3.พิมพ์เอกสารใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ 
- ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

กรอกใบสมัครออนไลน์ นักเรียนโควตา ม.4 (ม.3 เดิม)

Category: Download Published: Tuesday, 07 August 2018 Written by N. Duangkamol

แนวทางการกรอกใบสมัครออนไลน์
การรับนักเรียนเข้าศึกษา  ปีการศึกษา 2562

นักเรียนโควตา ม.4
(ม.3 เดิมจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย)
21 มกราคม 2562

 

  คำชี้แจง :

1. การกรอกใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2562  เป็นระบบการกรอกใบสมัครออนไลน์ โดยใช้ Google Form ในการกรอกข้อมูลการสมัคร (โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ Gmail)

2. ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ นักเรียนควรเตรียมเอกสาร และข้อมูลต่างๆให้พร้อม ก่อนทำเริ่มการกรอกใบสมัคร

3. ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารตัวจริง ตามรายการ ดังนี้ 
3.1) ใบ ปพ. 1 (ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
3.2) ใบ ปพ. 7 (ใบรับรองนักเรียน) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
3.3) ทำเบียนบ้านนักเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา
3.4) บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา
3.5) ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ฉบับจริง
3.6) รูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 3 รูป
3.7) อื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน / เกียรติบัตร / หลักฐานผลงานอื่น (ถ้ามี)

4. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
(หากไม่เป็นความจริงให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสอบแข่งขันครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลัง ทั้งสิ้น)

เอกสารการรายการค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Category: Download Published: Tuesday, 07 August 2018 Written by N. Duangkamol

กำหนดการชำระค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

กำหนดการชำระภายใน
1 - 26 ตุลาคม 2561

   

กรอกใบสมัครออนไลน์ นักเรียนโควตา ม.4 (ม.3 เดิม) รอบที่ 2

Category: Download Published: Tuesday, 07 August 2018 Written by N. Duangkamol

แนวทางการกรอกใบสมัครออนไลน์
การรับนักเรียนเข้าศึกษา  ปีการศึกษา 2562

นักเรียนโควตา ม.4
(ม.3 เดิมจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย)
รอบที่2
30 มกราคม 2562

 

  คำชี้แจง :

1. การกรอกใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2562  เป็นระบบการกรอกใบสมัครออนไลน์ โดยใช้ Google Form ในการกรอกข้อมูลการสมัคร (โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ Gmail)

2. ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ นักเรียนควรเตรียมเอกสาร และข้อมูลต่างๆให้พร้อม ก่อนทำเริ่มการกรอกใบสมัคร

3. ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารตัวจริง ตามรายการ ดังนี้ 
3.1) ใบ ปพ. 1 (ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
3.2) ใบ ปพ. 7 (ใบรับรองนักเรียน) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
3.3) ทำเบียนบ้านนักเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา
3.4) บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา
3.5) ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ฉบับจริง
3.6) รูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 3 รูป
3.7) อื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน / เกียรติบัตร / หลักฐานผลงานอื่น (ถ้ามี)

4. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
(หากไม่เป็นความจริงให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสอบแข่งขันครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลัง ทั้งสิ้น)