Carton board from milk box

Category: Announcement Published: Sunday, 15 December 2019 Written by N. Duangkamol

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

เรื่อง Carton board from milk box


ผู้จัดทำ

1. เด็กหญิงพัชร์จิดานันท์ วสุรีย์
2. เด็กหญิงอนัญญา มาลัยสนั่น
3. เด็กหญิงชนิษฐา พรหมการุณ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562

แบบประเมินฯ พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นม.3 และ 6 ปีการศึกษา 2560

Category: Announcement Published: Sunday, 08 April 2018 Written by N. Duangkamol

Logo-QC

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

ปีการศึกษา 2560

 

หัวแบบประเมินความพึงพอใจ

 

ด้วยการ Scan QR Code นี้  หรือ  คลิ๊กที่นี่  ...  เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บการประเมินฯ

ECA3AA62-8A18-40DE-B7D0-CB11AA92569F

 

... ขอขอบพระคุณทุกเสียงการประเมิน ...
... เราจะสร้างบ้านรวมรักที่น่าอยู่นี้ ร่วมกันสืบไป ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

Category: Announcement Published: Sunday, 08 April 2018 Written by N. Duangkamol

Logo-QC

ประกาศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561

 

1. ห้องเรียนพิเศษสถาบันส่งเสริมกำรสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

 

 

2. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

 

3. ห้องเรียนศิลป์ - คำนวณ หรือ ศิลป์ - ทั่วไป

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

กำหนดการวันประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียนใหม่

Category: Announcement Published: Sunday, 08 April 2018 Written by N. Duangkamol

Logo-QC

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรับมอบตัวนักเรียนใหม่*

ปีการศึกษา 2561

 

*หมายเหตุ :  เรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ทั้งหมดในทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประชุมฯ

 

ParentMeeting01

 

 ParentMeeting02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Category: Announcement Published: Sunday, 08 April 2018 Written by N. Duangkamol

Logo-QC

ประกาศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561
(ประเภทโควต้า)

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง