ทำเนียบผู้บริหาร

คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต

คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารพ.ศ.…

ผอ.สุมาลี เถียรทอง

ผอ.สุมาลี เถียรทอง

ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พฤษภาคม 2540 - พฤศจิกายน…

ผอ.อารีวรรณ เอมโกษา

ผอ.อารีวรรณ เอมโกษา

ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พฤศจิกายน  2543 - พฤศจิกายน…

ผอ.จุฬา จี้เพชร

ผอ.จุฬา จี้เพชร

ดำรงตำแหน่ง เมื่อ พฤศจิกายน 2546 - มีนาคม…

ผอ.นเรศ สายหล้า

ผอ.นเรศ สายหล้า

ดำรงตำแหน่ง เมื่อ มีนาคม 2548 - เมษายน 2551

ผอ.อุไร เอี่ยมสอาด

ผอ.อุไร เอี่ยมสอาด

ดำรงตำแหน่ง เมื่อ เมษายน 2551- กันยายน 2554

ผอ.ประทีป  จำปาศรี

ผอ.ประทีป จำปาศรี

ดำรงตำแหน่ง เมื่อ 1 ตุลาคม 2554 - 26 มกราคม…

ผอ.เฉลา พวงมาลัย

ผอ.เฉลา พวงมาลัย

ดำรงตำแหน่ง เมื่อ 28 มกราคม 2558 - 30 กันยายน…

ผอ.สุรินทร์ สำลี

ผอ.สุรินทร์ สำลี

ดำรงตำแหน่ง เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤศจิกายน…

ผอ.สมมาต โพธิ์ทอง

ผอ.สมมาต โพธิ์ทอง

ดำรงตำแหน่ง เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563 - ปัจุจบัน