ผู้บริหารสถานศึกษา( ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ )

 

  

นางสาวกุลสิริณัฐ์  วงศ์สุขจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นายกำพล  วิลยาลัย
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

  

นายจักรพรรดิ์  สวัสดี
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ และแผน

 

นายวัลลภ  พิมพา
ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวรภัสศา  เฮงชัยโย
ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ