กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย


  

 

นางสาววราสินี  พรมวัง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวอรวรรณ  นิตย์แสวง
ครู คศ.1

นางสาวพฤกษาชล  โพธิสาร
ครู คศ.1

นายพรชัย  คล้ายสิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศมณพร  เรืองสิทธ์
ครูผู้ช่วย