กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์


 

 

นายอานนทร์  จอมกุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

จ่าสิบเอกเจตนา  ศิริมงคล
ครูชำนาญการ

 

นายอนุวัฒน์  คูหาสันติกาญจน์
ครู คศ.1

 

นางสาวฐิติมา  หลวงเพ็ชร
ครู คศ.1

 

นายชลิต  สมศรี
ครูผู้ช่วย

 

 นางสาวกรกมล  อุ่นเป็นนิจย์
ครูผู้ช่วย

 

 

นางสาวปภัสรา  ขุนหอม
ครูผู้ช่วย

 

 

นางสาวมัณฑนา  ไทยทวี
ครูอัตราจ้าง