กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์


 

 

นายรัฐกรณ์  ชาญธีระวิทย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นายวัลลภ  พิมพา
ครูชำนาญการ

 

นางสาวยุวลักษณ์  รัตนิล
ครู คศ.2

 

นางสาววรรณภร  สีนวลสด
ครู คศ.1

 

นางอัจฉริยา  ศรนรินทร์
ครู คศ.1

 

 

นางสาวมณลดา  ศุขอร่าม
ครู คศ.1

 

 

นางสาวรัตน์สินี  รื่นนุสาน
ครู คศ.1

 

นายวิทวัส  คำสุข
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา  หมุนแทน
ครู คศ.1

 

นางสาวเปมิกา  สอาดโอษฐ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญชพร  ตันติวิชิตเวช
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวพรทิพย์  บริสุทธิ์
ครูอัตราจ้าง
(ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน)

 

นางสาวณิชากร โคตรคำ
ครูอัตราจ้าง