กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 

 

นางสาวรภัสศา  เฮงชัยโย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสุชีรินทร์  วงศ์วิลัย
ครู คศ.3

 

นางสาวสมัชญ์  เอี่ยมสมัย
ครู คศ.1

 

นางสาวณัฐณิชา  มะเจียกจร
ครู คศ.1

 

นางสาววรรณพร  โพธิ์ขาว
ครู คศ.1

 

นางสาวจิราพร  หนูน้อย
ครูผู้ช่วย

 

 

นางสาวธนันพิชญ์  ปณชัยธีรดนย์
ครูผู้ช่วย

 

 

นางสาวกาญจนา  สายลาด
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา  สมภูมิ
ครูอัตราจ้าง