กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ


 

 

นางสาววรรษพร  กรีอัมพร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสาวมนัญชยา  พัฒนประดิษฐ์
ครู คศ.1

 

นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มเกิด
ครูผู้ช่วย

 

นายเอกภัทร  ฤกษ์ศิลป์วิทยา
ครูผู้ช่วย

 

นายเอกวิทย์  ทรัพย์เทพ
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวสุชาดา  รักอก
ครูผู้ช่วย