กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา


 

 

นายโกวิทย์  กองแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นายทวีศักดิ์  พิมพ์มานะกิจ
ครูผู้ช่วย

 

นายวิทยา  จันทร์สิงห์
ครูอัตราจ้าง

 

นายภูวนิษฐ์  เสมาวงศ์
ครูอัตราจ้าง