ครูหอนอน


 

 

 

นายสาวศิริรส  เตชานนท์
จนท.หอนอน
ครูหอนอน หญิง 1

 

นางสาวณัฐสุดา  มาประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง
ครูหอนอน หญิง 1

 

นางสาวนาฎชิดา  ธนะฐากรกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูหอนอน หญิง 2

 

นางสาวนันทวิกา  อินทรอนันต์
ครูอัตราจ้าง
ครูหอนอน หญิง 3

 

นางสาวผกามาศ  แดงชอบกิจ
จนท.หอนอน
ครูหอนอน หญิง 3

 

นางสาวกมลทิพย์  เสียงลือชา
ครูอัตราจ้าง
ครูหอนอน หญิง 4

 

นายกรภัทร์  เสมคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูหอนอน ชาย 1

 

นายกิตติกร  สุวรรณประทีป
ครูอัตราจ้าง
ครูหอนอน ชาย 2

 

นางสาวปุณณภรณ์  ใยเยื่อ
ครูอัตราจ้าง
ครูหอนอน ชาย 3

 

นายวัลลภ  ประเสริฐศักดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูหอนอน ชาย 4