เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน


  

 

นายสาวพรทิพย์  บริสุทธิ์
เลขานุการ
สำนักงานผู้อำนวยการ

 

 

นางสาวณิชากร  โครตคำ
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางสาวชาลินี  พระจันทร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางสาวพจนันท์  ปัณอัจฉรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางสาวปุณณภรณ์  ใยเยื่อ
ประจำสำนักงาน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นางสาวณัฐณิชา  มันทะลา
ประจำสำนักงาน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นางสาวทิพวัลย์  มั่นคง
ประจำสำนักงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางสาวปรารถนา  เหลี่ยมป้อ
งานอนามัยโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางสาวสุรีรัตน์  วงศ์เณร
งานอนามัยโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางสาวขวัญฤทัย  อินพรม
ประจำสำนักงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ

 

 นางสาวกัญณิชา  เทียนวงศ์
ประจำห้องสมุด
กลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางสาวณัฏฐ์ณริน  แจ่มรุ่งฟ้า
ห้องคอมพิวเตอร์
(วันจันทร์-วันอังคาร)

กลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางสาวดวงกมล  ณ นคร
งานอินเตอร์เน็ต, ห้องคอมพิวเตอร์
(วันพุธ-วันศุกร์)

กลุ่มบริหารวิชาการ