กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี


 

 

นางสาวณัฐกานต์  จันทร์ทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ดร.กุลสิริณัฐ์  วงศ์สุขจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

 

ดร.กำพล  วิลยาลัย
ครูชำนาญการ

 

นางสาวนันทิยา  โพธิประสิทธิ์
ครูชำนาญการ

 

นางสาวสุวิมล  เชียงทอง
ครู คศ.1

 

 

 

นางสาวจินดารัตน์  พวงแฉล้ม
พนักงานราชการ

 

นางสาวณัฏฐ์ณริน  แจ่มรุ่งฟ้า
ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวทิพวัลย์  มั่นคง
ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวดวงกมล  ณ นคร
ครูอัตราจ้าง