เอกสารการรายการค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการชำระค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

กำหนดการชำระภายใน
25 กุมภาพันธ์ - 10 พฤษภาคม 2562

 

1.หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

   

 

2.รายการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ