เอกสารการรายการค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เอกสารรายการค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

  

1. หนังสือแจ้งผู้ปกครอง
 

 

  2. รายการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ

  

3.พิมพ์เอกสารใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ 

- ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1
(ห้องเรียนพิเศษ)

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2

   

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

   

- ใบเสร็จฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4

 

 - ใบเสร็จฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1
(ห้องเรียนพิเศษ)

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3

  

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1
(ห้องเรียนพิเศษ)

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2

 

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3

  

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1
(ห้องเรียนพิเศษ)

  

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

   

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3

 

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2

 

ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

 

 ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

 

  ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3