เอกสารการรายการค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เอกสารรายการค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
(แก้ไขเพิมเติม)

 

1. หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

 

  2. รายการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ

  

3.พิมพ์เอกสารใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอยู่ประจำ 
- ใบชำระเงินฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6