Carton board from milk box

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

เรื่อง Carton board from milk box


ผู้จัดทำ

1. เด็กหญิงพัชร์จิดานันท์ วสุรีย์
2. เด็กหญิงอนัญญา มาลัยสนั่น
3. เด็กหญิงชนิษฐา พรหมการุณ
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562