ผู้บริหารสถานศึกษา


 

  

 

 

 

 

 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 


ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

  

นายจักรพรรดิ์  สวัสดี
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ และแผน

 

นายวัลลภ  พิมพา
ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวรภัสศา  เฮงชัยโย
ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ