พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

 

วันที่ 29 มีนาคม 2562  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  โดย ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนที่ได้รับผลการเรียนดีเด่น นักเรียนที่ได้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  อันได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 110 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 57 คน  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี, นายอำเภอปากท่อ, คณะครู และผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วยความปลื้มปิติ และภาคภูมิใจในความสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษา  ณ หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

Hits: 436