นิทรรศการผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาฯ

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ณ โรงแรม Navela อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โครงการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวิถีพุทธ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

Hits: 151