อบรมคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดให้มีการอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

Hits: 216