ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดให้มีการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภายใน จ.ราชบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อเป็นการสร้างภูมิรู้ ความใฝ่รู้ ให้นักเรียนสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้จริง ในท้องถิ่น และเป็นการต้อนรับนักเรียนใหม่ ซึ่งมีภูมิลำเนามาจากต่างจังหวัดทั่วประเทศ

Hits: 212