ค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดให้มีค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้เรียนได้เปิดประสบการณ์เรียนรู้รูปแบบใหม่ สัมผัสประสบการณ์จริง จากแหล่งเรียนรู้จริง และเป็นการฝึกฝนการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

Hits: 187