วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดให้มีกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561  โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ กล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพต่อต้นยาเสพติด และแต่งคำขวัญ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เห็นถึงความสำคัญของการมีภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันสิงเสพติด และอบายมุข  รวมทั้งยังเป็นการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่เข้มแข็ง  ณ ลานนกบิน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  นอกจากนี้ ยังมีการจัดประกวดดนตรีโฟล์คซองต้านยาเสพติดอีกด้วย

 

Hits: 250