โครงการศึกษาดูงาน ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง
วันที่ 25 กันยายน 2561  ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย และคณะครู โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม ที่เปิดโอกาสและอนุเคราะห์ให้บุคลากรของโรงเรียนได้ศึกษา ดูงาน ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการโครงการปลูกฝังลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพื่อพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ

 

Hits: 283