โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
วันที่ 26 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร และคณะครู โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม ที่เปิดโอกาสและอนุเคราะห์ให้บุคลากรของโรงเรียนได้ศึกษา ดูงาน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) และแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรและพัฒนาผู้เรียน

 

Hits: 350