อบรมเชิงปฏิบัติการ My Office ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
วันที่ 25 ตุลาคม 2561  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการนิวัติ วงษ์วิลัย พร้อมด้วยคุณครูธุรการ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  เป็นวิทยากรให้ความรู้ระบบ My Office ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ และขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็วและเอื้ออำนวยต่อบุคลากรในโรงเรียน ในยุค Thailand 4.0  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3  อาคาร 2  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

 

Hits: 280