ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มหลักสูตรเตรียมวิชาชีพแพทย์และพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มหลักสูตรเตรียมวิชาชีพแพทย์และพยาบาล โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ได้เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการอนุเคราะห์ และต้อนรับอย่างอบอุ่น  จากคณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลทุกท่าน
ที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเพื่อประกอบวิชาชีพนี้อย่างสมบูรณ์แบบ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

Hits: 336