ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กลุ่มหลักสูตรเตรียมวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ราชบุรี
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มหลักสูตรเตรียมวิชาชีพวิศวะ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ราชบุรี

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการอนุเคราะห์จากอาจารย์ และนักศึกษาที่อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่
อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง

ภาพโดย : คุณครูศุภกฤต เอกจิต และคุณครูกาญจนา สายลาด

 

Hits: 286