อบรมเตรียมความพร้อมสอบ O-net วิชาสังคมศึกษาฯ อย่างเข้มข้น

 


วันที่ 25 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้เชิญวิทยากรภายนอก เพื่อให้ความรู้ในการอบรมเตรียมความพร้อมสอบ O-net วิชาสังคมศึกษาฯ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างเข้มข้น  ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมการอบรมอีกด้วย  ณ ห้องประชุมวิถีพุทธ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

Hits: 296