คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


 

 

นายกุศล  จตุรพิธพร
ประธานคณะกรรมการฯ

 

พระปิยทัสสี
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และผู้แทนองค์กรศาสนา

 

พระครูกันตธรรมาภิรัต
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และผู้แทนองค์กรศาสนา

 

ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ดร.ชวน  ภารังกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ดร.กาณชาญ  รังษีวรรษณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายสุวัฒน์  ชลธารานที
ผู้แทนองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น

 

นายชุมสาย  ไชยวัต
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายกฤษฎา  คำอาจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายประเทือง  หมื่นชำนาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายถวัลย์  ติ่งทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจักรพรรดิ  สวัสดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรพงศ์  ตราเต็ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายสุรินทร์  สำลี
กรรมการ และเลขานุการ