DLIT about

 

 

The Beginning of

QC DLIT

Image may contain: one or more people, people standing and indoor

Image may contain: 3 people, people smiling

Image may contain: 3 people, including Kanchana Tunsomsak, people smiling, text

16 สิงหาคม 2560 
คุณครูกาญจนา ตันสมศํกดิ์ และคุณครูดวงกมล ณ นคร
เข้าร่วมการอบรม DLIT - Google for Education
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


  

12 มิถุนายน 2561
คุณครูศุภกฤต เอกจิต และคุณครูดวงกมล ณ นคร 
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ DLIT
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


Image may contain: 1 person, sitting and indoor

 Image may contain: 2 people, people smiling, people standing and indoor

Image may contain: 3 people, people sitting and indoor

 ปีการศึกษา 2561, 2562 เป็นต้นมา
ผู้อำนวยการสุรันทร์ สำลี มีนโยบายสนับสนุนให้ครูผู้สอน
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
โดยพัฒนาให้ 90 % ของห้องเรียนท้ังหมด
มีอุปกรณ์จอโทรทัศน์, จอ Projector พร้อมอุปกรณ์กระจายเสียง
และพัฒนาเป็นห้องเรียน DLIT ทุกห้อง
นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ
ในการใช้สื่อการสอน/นวัตกรมเทคโนโลยีในการสอน

Image may contain: 3 people, people smiling, people sitting and indoor

Image may contain: 1 person, sitting, screen and indoor

Image may contain: 1 person, smiling, screen and indoor

Image may contain: 1 person, smiling, sitting, screen, office and indoor

Image may contain: 4 people, people smiling, people sitting and screen

Image may contain: 2 people, people sitting

Image may contain: 2 people, people on stage, people standing, child, living room and indoor

โดยมุ่งให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และทันสมัยสืบไป